JUDr. Zuzana Nepovím Sedláková

advokátka

 

JUDr. Zuzana Nepovím Sedláková se pohybuje v prostředí advokacie od roku 2002 a po úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2005 nastoupila dráhu samostatné advokátky. Její advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby napříč právním řádem se zaměřením zejména na právo občanské, rodinné, pracovní, právo nemovitostí, smluvní právo, obchodní, oblast majetkového vypořádání a vymáhání pohledávek zejména v soudním řízení, rovněž se zabývá obhajobou v trestních řízeních. Nedílnou a podstatnou součástí poskytovaných právních služeb je zastupování klientů před soudy či jinými orgány, bez ohledu na to, zda jsou stranou žalující nebo stranou žalovanou, přičemž je kladen především důraz na individuální, ekonomické, komplexní a co nejefektivnější řešení konkrétního právního problému, kdy ale krédem není slibovat nemožné. Na základě posouzení klientovy záležitosti mu je sděleno, jaké jsou předpoklady jeho úspěchu/neúspěchu ve věci a zda v tom kterém případě není pro něho výhodnější jít cestou mimosoudní dohody či zvolit jiný, pro klienta vhodnější postup. Samozřejmostí je dobrá informovanost klienta, maximální diskrétnost, profesionalita, loajalita a co nejmenší formalizmus s cílem vyřešit jakýkoli právní problém. Konkrétní výše smluvní odměny a způsob jejího určení je vždy sjednávána individuálně v závislosti na míře a složitosti kauzy a vždy je přiměřená nárokům klienta.

 

JUDr. Zuzana Nepovím Sedláková poskytuje právní pomoc především v následujících oblastech:

 

Závazkové právo

 

Rodinné právo

 

Nemovitosti

§  Sepis veškerých smluvních dokumentů týkajících se nakládání s nemovitostmi (smlouvy kupní, darovací, nájemní, podnájemní, zástavní, o věcném břemeni apod.)

§  Provádění advokátních úschov kupních cen

§  Sepis prohlášení vlastníka a vymezení jednotek v nemovitostech

§  Zastupování v řízení před katastrálním úřadem

§  Řešení sporů mezi spoluvlastníky nemovitosti, případně spory s vlastníky sousedních nemovitostí.

 

Sporná řízení

§  Sporná agenda, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek, exekuční řízení

§  Komplexní právní zastoupení v soudních sporech, sepis žalobních návrhů, návrhů na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu, vyjádření k žalobám, předžalobních výzev, návrhů na smír, dohod o narovnání, uznání dluhu, splátkových kalendářů, odvolání, dovolání, stížností a jiných podnětů, účast na jednáních před soudy, popřípadě v rozhodčím řízení

 

Korporátní právo

§  Tvorba základních a korporátních dokumentů týkajících se převodů, přeměn a fúzí společností, zakládání nebo likvidace společností

§  Převody obchodních a družstevních podílů

§  Tvorba korporátních dokumentů, stanov, zápisů z valných hromad, příprava rozhodnutí valné hromady, svolávání, její organizace, zápisy změn do veřejných rejstříků

§  Externí spolupráce s notáři za účelem poskytnutí komplexních právních služeb včetně zastoupení při jednání

 

Trestní právo

 

GDPR

 

Kontakt

JUDr. Zuzana Nepovím Sedláková

advokátka

sídlo advokátní kanceláře: Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

mobil: 777054391

ID datové schránky: amegsps

e-mail: zuzana@aksedlakova.cz